GREECE ATTICA ATHENS ACROPOLIS

acropolis general

the propylaea

temple of athena nike

the parthenon

the erechtheion