GREECE PELOPONNESE ARGOLIS ARACHNAIO FORT GYKLOS

on mount skounthi in the arachnaio mountain range, east of the pass leading to ligourio, lie the remains of the frankish fort gyklos