GREECE PELOPONNESE ELEIA SAMIKON ACROPOLIS

samia lies on mount lapithas, the westernmost offshoot of the eleian mountain range minthe, at an altitude of some 200 m